Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

PRIVACYVERKLARING VAN DE HV.ZWARTEWATERWIEDE

 

Vollenhove, augustus 2018

De hv. Zwartewaterwiede is gevestigd te Vollenhove en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060509. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van de statuten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de hv. Zwartewaterwiede verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De hv. Zwartewaterwiede verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u, indien u: a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de hv. Zwartewaterwiede; b. een lidmaatschap of dienst afneemt bij de hv. Zwartewaterwiede (zoals: ons kwartaalblad, huurwijzer inzake de huurverhoging en nieuwsbrieven); c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De hv. Zwartewaterwiede verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam; b. adres;

c. postcode;

d. woonplaats; e. telefoonnummer.

1.3 De hv. Zwartewaterwiede kan deze gegevens gebruiken om: • het verstrekken van ons kwartaalblad Wetenswaardigheden; • 1x per jaar de huurwijzer inzake de huurverhoging; • voorlichting (informatievoorziening).

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de hv. Zwartewaterwiede via telefoonnummer 06-10641738 of per

e-mail: hv.zwartewaterwiede@home.nl voor: (a) meer informatie over de wijze waarop de hv. Zwartewaterwiede de persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die de hv. Zwartewaterwiede met betrekking tot u verwerkt; (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de hv. Zwartewaterwiede.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De hv. Zwartewaterwiede zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De hv. Zwartewaterwiede treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

4.1 De hv. Zwartewaterwiede zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

4.2 De hv. Zwartewaterwiede verstrekt uw gegevens niet aan derden dan genoemd in artikel 4.1, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.